تبلیغات
شرکت مهندسی برق توان افروزان گلستان - حریم جدید خطوط انتقال برق
 
شرکت مهندسی برق توان افروزان گلستان
پیمانکار رسمی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
درباره وبلاگ


این شرکت پیمانکار رسمی شرکت توزیع نیروی برق و عضو انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق استان گلستان بوده و آمادگی برای :
طراحی،اجراء،نظارت،تهیه تجهیزات و لوازم،آموزش و مشاوره درموردکلیه طرح های برق فشارضعیف و متوسط خطوط تولید ، انتقال،توزیع و کنترل رادارد.

مدیر وبلاگ : mohammad ghorbany
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب ارائه شده تا چه اندازه برای شما مفید بوده است؟


به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ایران :مصوبه هیات دولت در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق ابلاغ شد.

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳

 مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان

 برق ایران ـمصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را اعلام کردند-  

 ادامه مطلب ...

هیات دولت حریم جدید خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را ابلاغ کرد

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به شرح زیر تصویب کرد:

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ خط برق: مجموعه‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.

ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.

د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:

۱ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می‌گیرد:

۱ـ۲ـ حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ۲ـ حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب‌نامه تعیین شده است.

هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.

و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است.

زـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.

ح: خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.

ماده۲ـ حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ حریم خطوط هوایی فشار ضعیف: حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک هزار ولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن (۳/۱) متر می‌باشد.

۲ـ حریم خطوط هوایی فشار متوسط:

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۱۰/۲) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (۵/۳) متر می‌باشد.

تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (۱) و (۲) و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، براساس نوع هادی، ضوابط فنی ابلاغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می‌شود.

۳ـ حریم خطوط هوایی فشار قوی:

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمینی و برابر (۸) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت به صورت زمینی و برابر (۹) متر می‌باشد.

ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت به صورت زمینی و برابر (۹/۱۱) متر می‌باشد.

د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمینی و برابر (۱۴) متر می‌باشد.

هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمینی و برابر (۲۵) متر می‌باشد.

تبصره ـ وزارت نیرو می‌تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی براساس ضوابط فنی ابلاغی آن وزارت، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد (۳۰%) از حریم‌های زمینی بند (۳) لازم‌الاجراء می‌باشد:

۱ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم افقی (۳) متر و حریم عمودی (۶) متر می‌باشد.

۲ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت حریم افقی (۵/۴) متر و حریم عمودی (۷) متر می‌باشد.

۳ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت حریم افقی (۵/۶) متر و حریم عمودی (۸) متر می‌باشد.

۴ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حریم افقی (۹) متر و حریم عمودی (۱۰) متر می‌باشد.

۵ ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افقی (۲۰) متر و حریم عمودی (۱۵) متر می‌باشد.

ماده۳ـ در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل، کوه و دره عبور نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و ایمنی، می‌توان به صورت موردی حریم‌های هوایی مندرج در تبصره بند (۳) ماده (۲) را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.

ماده۴ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک خارج از محدوده‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت‌های برق کماکان از حق حریم استفاده می‌نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که ردیف‌های ولتاژی در آینده بین ردیف‌های ولتاژ مذکور در این تصویب‌نامه به وجود آید حریم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ بالاتر آن تعیین خواهد شد.

تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می‌باشد.

ماده۶ ـ هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، راه‌سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت‌های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده (۸) این تصویب‌نامه بلامانع است.

تبصره۱ـ تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطلاع از مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

تبصره۲ـ ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه‌سازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله‌ای کمتر از (۳) متر از پی‌پایه‌ها انجام گیرد. بهره‌برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله‌ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه‌های آن انجام پذیرد.

تبصره۳ـ استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.

تبصره۴ـ آن قسمت از بام ساختمان‌هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از (۴۵) درجه باشد. در صورتی که سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصله‌ای بیش از (۴) متر از حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزامی نیست.

ماده۷ـ اشخاصی که بر خلاف مقررات این تصویب‌نامه اقدام به عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعلام وزارت نیرو و یا شرکت‌های برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیراین صورت براساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ عمل می‌شود.

ماده۸ ـ کلیه عملیات مربوط به راه‌سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین‌آلات و مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه‌سازی قبلاً از شرکت‌های برق وزارت نیرو، استعلام و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت‌های ذی‌ربط باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده۹ـ حریم کابل‌های برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیم‌متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی می‌باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله‌کشی آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.

ماده۱۰ـ رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیروی برق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و در هر مورد که تأسیسات زیربنایی جدید مانند خطوط مخابراتی، راه و راه‌آهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت‌های برق ذی‌ربط انجام می‌گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات زیربنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است.

ماده۱۱ـ به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و جلب توجه آنان به اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکتهای برق از طریق نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل مقتضی قابل استناد، آغاز اجرای عملیات احداث خط نیروی برق را اعلام می‌کند.

ماده۱۲ـ در صورت کاهش حریم‌‌های خطوط برق در اجرای این تصویب‌نامه و پرداخت مابه‌ازایی به دلیل اعمال محدودیت‌های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت‌های برق، محدودیت‌های پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می‌شود.

تبصره ـ چنانچه حریم‌های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش‌های عمومی و دولتی و یا نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، املاک یا اراضی آزاد شده بدون دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح‌های توسعه و عمران کالبدی ذی‌ربط مصوب اقدام خواهد شد.

ماده۱۳ـ این تصـویب‌نامـه جایگزیـن تصـویب‌نامـه شـماره ۲۹۰۵۲ مـورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لازم بذکر است که قبلا حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق قبلا به صورت زیر بود:


تصویب نامه شماره 29052 حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 8/10/1347
 
  
ماده 1 : تعاریف : تعریف اصطلاحات بکار برده شده در این تصویبنامه بشرح زیر می باشد:
الف . محور خط: خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها در طول خطوط هوائی نیروی برق.
ب . مسیر خط : نواری است از زمین در طول خطوط هوائی انتقال و توزیع حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین.
1) حریم درجه یک: دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن. که عرض هریک از این دو نوار در سطح افقی در این تصویبنامه تعیین شده است.

2) حریم درجه دو : دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن. فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویبنامه تعیین شده است.

ت . ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است.
ث . محدوده شهر: حدودیست که از طرف انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن با تأیید مراجع مندرج در قانون قبل از تاریخ طرح نهائی هریک از خطوط نیروی برق برای آن شهر تعیین گردیده است .
 
تبصره :  تاریخ طرح نهائی خطوط نیروی برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهای اجرائی آن اعلام می شود.
 
ج . خطوط هوائی فشار قوی: خطوطی است که دارای ولتاژ یکهزار ولت و بالاتر می باشد.
چ . خطوط هوایی فشار ضعیف . خطوطی است که دارای ولتاژ کمتر از یکهزار ولت می باشد.
 
ماده 2 : حریم خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در خارج محدوده شهرها بدو درجه تقسیم و نسبت به به ولتاژهای مختلف بشرح زیر تعیین می شود.
الف . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکهزار تا بیست هزار ولت برابر سه متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنج متر از محور خط می باشد.
ب . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پانزده متر از محور خط می باشد. 
پ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت برابر سیزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله بیست متر از محور خط می باشد.
ت . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت برابر پانزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله سی متر از محور خط می باشد.  
ث . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله چهل متر از محور خط می باشد.
ج . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پنجاه متر از محور خط می باشد.   

چ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابر بیست و پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله شصت متر از محور خط می باشد.    
 
 تبصره 1: در صورتیکه ردیفهای ولتاژی در آینده بین ردیفهای ولتاژ مذکور در این ماده بوجود آید حریم درجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد.
تبصره 2: تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت آب و برق می باشد.
 
ماده 3 :  در صورتیکه عبور خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در داخل محدوده شهرها بتشخیص وزارت آب و برق لازم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل لازم و سایر جهات فنی و ایمنی بشرح اندازه های حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویبنامه در معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط عرفاً موجب سلب استفاده متعارف از املاک اشخاص شود وزارت آب و برق و مؤسسات تابع طبق ماده 16 قانون برق ایران اقدام خواهد کرد.
 
تبصره 1: در داخل محدوده شهرها فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظر گرفته می شود می تواند متناسب با فواصل پایه ها تا سی درصد کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویبنامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد:
تبصره 2:در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده ای که قبلاً خطوط نیروی برق باستفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می شود.

تبصره 3 :مفاد این ماده و تبصره های آن با تشخیص وزارت نیرو به مناطق واجد شرایط درخارج از محدوده شهرها نیز تسری داده می شود. (تبصره 3به موجب تصویب نامه شماره 9145/ت24294ه مورخ 6/3/80 به ماده 3 الحاق شده است).
 
ماده 4 : در مسیر و حریم درجه یک اقدام بهرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری. مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 8 این تصویبنامه بلامانع خواهد بود.

تبصره 1. ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از سه متر از پی پایه ها انجام گیرد.
 
 
ماده 5 :  در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد.
 
ماده  6 :  در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروی برق خسارتی به اعیان و متحدثات موجود در ملکی وارد آید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود.
 
ماده 7 :در صورتیکه اشخاص برخلاف مقررات این آئین نامه عملیات و تصرفاتی در حریم درجه یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنماند مکلفند بمحض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و بهزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایند.
 
ماده 8 :  برای کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور راهسازی، کارهای کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و نظائر آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانبی و ورود خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازی قبلاً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروی برق راهنمائی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.
 
ماده 9 :حریم کابلهای زیرزمینی که در معابر و راه ها کذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود و در موردی که کابل با سایر تاسیسات شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل و تلفن و نظائر آن تقاطع نماید استاندارهای متداول شبکه انتقال و توزیع و نیروی برق رعایت شود.
 
ماده 10 :رعایت حریم و استاندارهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی الزامی است و در هر مورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدیدی نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابع آن انجام می گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور می نماید حریم و استانداردهای آن موسسات از طرف وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع باید رعایت شود و انجام طرحهای جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود.
 
ماده 11 : بمنظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط نیروی برق و بالاخص جلب توجه آنان باجرای مفاد مواد 16 و 18 و 19 قانون برق ایران وزارت آب و برق یا موسسات و سرکتهای تابع از طریق نشر آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در تابلو شهرداری ها یا توزیع آن در مسیر خط بطریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهای محلی و یا سایر وسائل مقتضی آغاز اجرای عملیات طرح خط نیروی برق را اعلام خواهند داشت .
 
تبصره 1ماده ۱۸:

در صورتیکه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد، مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند، بدون اینکه وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

رای شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینکه دولت موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به مالک آن و بند 9 ماده مذکور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود.

حریم خطوط انتقال انرژی

طبق قانون سازمان برق ایران و تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1347 حریم خطوط انتقال عبارتست از:

الف . حریم درجه یک، دو نوار موازی خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کناری روی زمین است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول شماره (3-4) آمده است.

ب. حریم درجه دو، دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است.

فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط (محور خط، خط واصل بین مراکز دو پایه مجاور است) در هر طرف در جدول شماره (3-4) آمده است.

در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز است البته برای حفر چاه و قنات و راهسازی اجازه وزارت نیرو لازم است.

در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد.
نوع مطلب : اطلاعات عمومی، تخصصی الکترونیک، 
برچسب ها : حریم، خطوط انتقال، انشعابات برق، حریم جدید،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:15 ب.ظ

You suggested that well.
generic cialis pill online cialis 50 mg soft tab trusted tabled cialis softabs cialis dosage amounts canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa cialis 100mg suppliers generic cialis review uk cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne
سه شنبه 13 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Fine tips. Thank you.
cialis taglich prices on cialis 10 mg cialis 10mg prix pharmaci buy cialis cialis generique cialis arginine interactio cialis online cialis 5mg cialis price in bangalore purchase once a day cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:39 ق.ظ

Amazing advice. Kudos!
low dose cialis blood pressure cialis pills price each achat cialis en itali buy cialis online cialis online deutschland look here cialis order on line only best offers 100mg cialis viagra cialis levitra generic cialis 20mg uk estudios de cialis genricos
دوشنبه 12 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Regards, An abundance of info!

how much does a cialis cost acheter cialis meilleur pri cialis dosage achat cialis en europe cialis canadian drugs rezeptfrei cialis apotheke cialis diario compra cialis e hiv generico cialis mexico preis cialis 20mg schweiz
یکشنبه 11 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Seriously all kinds of valuable info.
cialis 200 dollar savings card cialis billig rx cialis para comprar viagra vs cialis cialis bula cialis lowest price try it no rx cialis tadalafil 5mg cialis generico milano acheter du cialis a geneve
یکشنبه 11 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Many thanks. Excellent stuff.
generic cialis pill online cialis taglich cialis patent expiration buy cialis sample pack legalidad de comprar cialis 5 mg cialis coupon printable cialis arginine interactio cialis 200 dollar savings card cialis daily cialis 100mg suppliers
شنبه 10 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Amazing stuff. Many thanks!
viagra or cialis cialis 30 day trial coupon buy cialis cialis venta a domicilio tadalafilo cialis dosage amounts cialis dosage amounts cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cost cialis online deutschland
جمعه 9 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Very good knowledge. Thanks.
viagra vs cialis vs levitra we choice cialis pfizer india miglior cialis generico american pharmacy cialis enter site very cheap cialis cialis coupons generic cialis soft gels best generic drugs cialis generic low dose cialis the best choice cialis woman
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:03 ب.ظ

Many thanks, Terrific information!
are there generic cialis canada discount drugs cialis cialis pills boards ou acheter du cialis pas cher price cialis per pill prix de cialis brand cialis nl prix cialis once a da effetti del cialis cialis official site
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Cheers, Loads of material!

cialis para que sirve cialis taglich cialis para que sirve click here take cialis cialis side effects dangers cialis herbs achat cialis en europe cialis online get cheap cialis cialis prezzo al pubblico
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Regards. Lots of write ups.

we choice free trial of cialis generic cialis at walmart cialis free trial cost of cialis per pill estudios de cialis genricos cialis flussig we choice free trial of cialis discount cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers 100mg cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis patentablauf in deutschland cialis 05 cialis online purchasing cialis on the internet when will generic cialis be available achat cialis en suisse cialis patent expiration brand cialis nl discount cialis cialis 5mg
دوشنبه 9 مهر 1397 01:43 ب.ظ

Excellent information. Regards!
cialis tadalafil cialis for sale in europa free generic cialis brand cialis generic generic cialis 20mg tablets cialis online cialis arginine interactio american pharmacy cialis click now buy cialis brand cialis professional yohimbe
یکشنبه 1 مهر 1397 12:08 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of information.

canadian prescriptions online buy viagra online usa canadian discount pharmacies in ocala fl online pharmacies in usa canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacys canada drugs online canadian pharmacy pharmacy near me canadian online pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:34 ق.ظ

Thanks! I value it!
no prescription cialis cheap tadalafil generic tadalafil 20mg how to purchase cialis on line cialis with 2 days delivery link for you cialis price cialis cost prices for cialis 50mg we recommend cialis best buy price cialis best
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:41 ب.ظ

Fine data. With thanks!
only now cialis 20 mg we like it cialis soft gel viagra vs cialis cialis pills price each tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet we like it safe cheap cialis ou trouver cialis sur le net achat cialis en suisse cialis price in bangalore
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:38 ب.ظ

Amazing all kinds of awesome info.
generic cialis in vietnam precios de cialis generico cialis kaufen bankberweisung wow cialis tadalafil 100mg tadalafil tablets where cheapest cialis generico cialis mexico cialis 20 mg cialis tablets australia cialis flussig
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:56 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
how old to buy viagra viagra online pharmacy levitra kamagra buy viagra 100mg rx viagra online purchase viagra online where to buy real viagra viagra generic buy price viagra buy levitra viagra
سه شنبه 15 اسفند 1396 08:15 ب.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد. من تو را درک می کنم
چیزهایی که قبلا داشتید و خیلی عالی هستند.
در واقع آنچه را که در اینجا کسب کرده اید دوست دارم، واقعا دوستش دارید
بیان و نحوه بیان آن شما آن را سرگرم کننده می کنید
و هنوز هم برای نگه داشتن آن با احتیاط لازم است. من نمی توانم صبر کنم تا بخوانم
خیلی بیشتر از شما. این واقعا یک سایت فوق العاده است.
یکشنبه 6 اسفند 1396 06:58 ق.ظ
قدردانی از پیشنهاد آن را امتحان کنید
شنبه 14 مرداد 1396 10:53 ق.ظ
I do not know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your blog.
It appears as if some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let
me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my browser because I've had this happen before.
Thanks
سه شنبه 6 تیر 1396 03:38 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite sure I'll learn lots of new stuff right
here! Good luck for the next!
جمعه 25 فروردین 1396 09:22 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to read all at one place.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:29 ق.ظ
Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the amazing works guys I've incorporated
you guys to my own blogroll.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:32 ق.ظ
Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and say I really enjoy reading through your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums
that cover the same subjects? Thanks a ton!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کاربران عزیر لطفاً با مطالعه دقیق مطالب و ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده من را در ارائه بهتر یاری نمایید
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه